Законови Задължения на д-р Т.Грандева

  • Начало »
  • Законови Задължения на д-р Т.Грандева

Задължения на лицата, практикуващи

НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ

От:

ЗАКОН за здравето (33) - чл.7, чл.8, чл.166-173

НАРЕДБА Nº7 от 01.03.2005г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (Наредба Nº7)

Лицата, които практикуват неконвенционални методи, са длъжни:

- да упражняват своята дейност добросъвестно;

- да не допускат увреждане на здравето на лицата, потърсили помощта им;

- да разясняват на лицата, потърсили помощта им, подробно и на достъпен език
какъв неконвенционален метод ще приложат и очаквания резултат от това;

- да получат изричното писмено съгласие на лицата, потърсили помощта им, за
прилагане на съответния метод;

- да не въвеждат в заблуждение лицата, потърсили тяхната помощ, включително по
отношение на възможностите за повлияване на здравословното им състояние чрез
практикувания неконвенционален метод - чл. 168 от 33.

В разпоредбата на чл. 2 от Наредба N° 7 се конкретизират задълженията, установени
в Закона за здравето, като същевременно се регламентират и нови такива:

- да се отнасят отговорно и добросъвестно към личността, здравните потребности и
проблеми на лицето, потърсило помощта им;

- да прилагат единствено методите, които са заявили в РЗИ;

- да не използват инвазивни методи, с изключение на акупунктура, както и такива,
чието прилагане излага на риск здравословното състояние на лицето, потърсило помощта им
("инвазивни методи" са диагностичните и лечебните методи, при които чрез нарушаване
целостта на кожата, лигавиците или през естествени отвърстия се прониква в човешкото
тяло);

- да не използват методи за въздействие, които могат да предизвикат болка,
неприятни усещания, психологически проблеми или методи за въздействие, които
противоречат на добрите нрави;

- да не допускат влошаване или увреждане на здравословното състояние на лицето,
потърсило помощта им;

- да проследяват периодично и в необходимите срокове промяната в здравословното
състояние на лицето, при което са приложили тези методи, и при установяване на негативен
ефект върху индивидуалното здраве вследствие на приложен неконвенционален метод да
преустановяват неговото прилагане, като уведомят незабавно всички лица, на които е
прилаган, избрания от лицето общопрактикуващ лекар и директора на РЗИ;

- да поставят на видно място в помещението документа за регистрацията им в РЗИ;

- да препоръчват консултация с лечебни заведения в случай на влошаване на
здравословното състояние на лице, което е потърсило помощта им;

- незабавно да уведомят избрания от лицето общопрактикуващ лекар или център за
спешна медицинска помощ, когато състоянието на пациента налага незабавна медицинска
намеса.

Преди прилагането на неконвенционален метод, лицата, регистрирани по реда на
Закона за здравето и настоящата процедура, са длъжни:

- да преценят здравословното състояние на лицето, потърсило тяхната помощ, и
възможностите прилаганият от тях метод да повлияе благоприятно върху здравословното
състояние на лицето;

- да разяснят на лицето, потърсило помощта им, подробно и на достъпен език
същността на неконвенционалния метод, който ще приложат, очакваното положително
въздействие върху здравето му и възможните странични ефекти;

- да не въвеждат в заблуждение лицето, потърсило тяхната помощ, включително по
отношение на възможностите за повлияване на здравословното му състояние чрез  практикувания неконвенционален метод;

- да получат изричното писмено съгласие по образец (приложение N°1 към Наредба
N°7) на лицето, потърсило тяхната помощ, за прилагане на съответния неконвенционален
метод. Документът, съдържащ писменото съгласие, се съхранява за срок 10 години - чл. 3 от
Наредба N°7.

Лицата, които практикуват неконвенционални методи и нямат призната медицинска
правоспособност, нямат право да предписват лекарства и да прилагат методи за диагностика и
лечение, изискващи медицинска правоспособност - чл. 5 от Наредба N°7.

Неконвенционалните методи се упражняват само в помещения, които отговарят на
здравните изисквания, посочени в приложение N°2 към Наредба N°7.

Забранени са всички форми на реклама на неконвенционални методи, както и на
дейностите, свързани с тяхното прилагане, включително свързването им с профилактика,
диагностика, лечение и рехабилитация - чл. 7 от Наредба N°7.

Всяко лице, което практикува неконвенционални методи, е длъжно да вписва в
книгата за посещенията, (която се води по образец - приложение N°3 към Наредба N°7)
данните за всяко лице, потърсило неговата помощ, както следва:

1. дата на всяко посещение;

2. пореден номер на всяко посещение;

3. трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес;

4. оплаквания, съобщени по време на посещението;

5. извършените неконвенционални дейности.

Книгата за посещенията се прошнурова, подпечатва и регистрира от РЗИ,
извършила регистрацията. Лицата, които практикуват неконвенционални методи, са длъжни
да съхраняват книгата за посещенията 10 години след нейното приключване, както и да я
предоставят при поискване от контролните органи - чл. 173 от ЗЗ, чл. 8, ал. 3, и 4 от Наредба
N°7.

Извън горепосочените общи изисквания при упражняване на неконвенционални
методи за въздействие върху човешкото здраве, в чл. 9 - 27 от Наредба N°7, са установени и
конкретни изисквания за прилагане на отделните видове неконвенционални методи.

 

Дейността на д-р Таня Грандева е регистрирана по Закона за Защита на Личните Данни, от дата  03.2016год.